Objave

UPORABA IKT NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

  Epidemija nas je postavila na preizkušnjo, kakršne večina od nas še ni doživela. Za vse je bila najprej nekaj neverjetnega, potem smo doživeli šok, kasneje pa smo se nanjo kolikor toliko prilagodili. Seveda je bila šok tudi za vlade in institucije, katerih naloga pa je, da se čimprej poberejo in pričnejo delovati kar se da učinkovito in se prilagodijo novim razmeram in novim potrebam ljudi. Tu so se pokazale velike razlike med državami s stabilnim in neodvisnim institucionalnim sistemom in državami, ki tega nimajo. V Sloveniji se uvršamo bolj v slednje, sicer smo imeli tudi pri nas dokaj stabilne javne službe, ki pa jih različne vlade v zadnjih desetletjih temeljito spodjedajo. Ta erozija javnega sektorja se je z vso silo pokazala ob tej epidemiji, v kateri smo izkusili, koliko se na državo v taki katastrofi sploh še lahko naslonimo, koliko pomoči in podpore od nje lahko pričakujemo, ko nam je res hudo. V te javne službe, od katerih ljudje pričakujejo podpore in pomoč, sodijo institu

(NE)SPOJ STROKOVNOSTI IN HUMANOSTI V (NE)SOCIALNI DRŽAVI

Koliko humanosti in strokovnosti je še prisotnih pri sprejemanju in izvajanju zakonodaje na področju  socialnega varstva v RS? Bojim se, da glede na vse slabši položaj socialne varnosti posameznika in družbe, čedalje manj. Pred kratkim so potekali dnevi Socialne zbornice Slovenije (SZS) z osrednjim naslovom “Spoj strokovnosti  in humanosti v socialni državi” z namenom sooblikovanja strokovnih stališč, usmeritev, predlogov za razvoj področja) socialnega varstva in skupnega načrtovanja zakonodajnih sprememb, vključujoč odpravljanja posledic covida v skladu s smernicami in načeli Evropske unije. Povabljena govornika, ki imata dolgoletne izkušnje na področju socialne ter kulturne antropologije in socialno – ekonomske politike v RS, sta izrazila zaskrbljenost nad strukturno neenakostjo v državi, zmanjšano solidarnostjo ter nedelovanjem socialnega sistema ob hkratni povečani porabi finančnih sredstev, ki jih država namenja za socialne transferje. Ustava RS opredeljuje državo kot pravno i

Storitve na centru za socialno delo kot prostor socialnega dela

  Ugled centrov za socialno delo že dolgo ni na zavidljivi ravni. Ti so se skozi leta iz matičnih ustanov socialnega dela spremenili v birokratske urade, kjer razni odločevalci vse bolj narekujejo tudi vsebino dela tam zaposlenih strokovnih delavcev. Pri svojem delu na centru za socialno delo v preteklih letih sem bila prepričana, da mi kot socialni delavki zakonodaja predstavlja okvir mojega delovanja, vsebina pa je stvar stroke kateri pripadam. Skozi leta opažam, da ostaja vedno manj moje vsebine. Pa ne zaradi moje lastne odločitve ali nepripravljenosti, temveč zaradi   večanja obstoječih in dodajanja novih birokratskih nalog z vnaprej določeno vsebino in omejitvami. Storitvam se na centrih posveča premalo pozornosti in pomena, pogosto se uporabnike napotuje na druge izvajalce. Med vsemi nalogami, ki jih opravljajo centri, pa je največ prostora za socialno delo v okviru storitev. V nadaljevanju podajam primer dobre prakse, kjer smo v okviru storitve osebna pomoč prispevali k

POVABILO PREDSEDNIKA

  Spoštovane članice in spoštovani člani Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije, spoštovane/i ostale/i!   Na pobudo Vesne Leskošek ustanavljamo blog klepetalnico. Pri tem se zahvaljujem Alešu Žnidarju, ki je sodeloval pri urejanju tehnične in informacijske podpore, da je zadeva izvedljiva. Hvala tudi Vesni, Lei, Veroniki in Martini, ki bodo skrbnice blog strani. Z ustanovitvijo bloga vam želimo ponuditi prostor za predstavitev vašega dela, povezovanje socialnih delavcev iz socialnega varstva, šolstva, zdravstva, pravosodja, nevladnih organizacij idr. Blog ureja DSDDS, za vsebino prispevkov so odgovorne avtorice in avtorji prispevkov. Prispevek je v izjemnih primerih in po presoji uredniškega odbora možno objaviti tudi pod psevdonimom, pri čemer je potrebno uredniškemu odboru posredovati svoje podatke, ki jih bo ta skrbno varoval oz. jih ne bo javno predstavil. Potrebno je tudi utemeljiti razloge za anonimnost. Blog o socialnem delu (prav takšen je tudi naslov bloga) je